Loading...
Činnost2018-03-30T11:20:09+02:00

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Vypracuji kompletní projektovou dokumentaci dle Vašeho záměru. Já a můj tým spolupracovníků (statik, energetický specialista, požární specialista, projektant technického zařízení budov a geodet) jsme připraveni vyřešit jakýkoliv Váš požadavek v oblasti projektování a inženýrské činnosti.

Jsme schopni vytvořit všechny stupně projektové dokumentace

 • architektonické studie, návrhy a vizualizace
 • dokumentace k územnímu řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlášení
 • stavební povolení (DSP)
 • dokumentace prováděcí (DPS).

Nejčastěji realizujeme dokumentaci v rozšířeném rozsahu, tedy podklady pro stavební povolení s podrobněji zpracovanými výkresy.

Rozsah a cena dokumentace je vždy otázkou vzájemné dohody v návaznosti  na Vaše požadavky.

Druh projektovaných staveb:

 • novostavby pozemních staveb/pozemní novostavby, rodinné domy, pasivní rodinné domy stavěné zděnou technologií
 • rekonstrukce pozemních staveb a kulturních památek
 • obnova památek (lidové architektury, sakrální architektury, měšťanské architektury apod.)
 • novostavby a rekonstrukce staveb v CHKO nebo v památkových rezervacích v souladu s poznáním a principy vesnického bydlení i požadavky na moderní bydlení
 • rekreační objekty (chaty, chalupy, boudy)
 • sanace staveb, zateplování staveb nebo návrhy hydroizolačních opatření
 • návrh půdních vestaveb vč. úprav krovů (nebo nových krovů)
 • stavby pro zemědělství a ekologii (kompostárny, sběrné dvory, ekologická demontáž starých staveb)

DOZOROVÁ ČINNOST

Provádím autorský, stavební nebo technický dozor.

Soupis výkonů stavebního a technického dozoru:

ETAPA PROJEKTOVÁNÍ:

Z praxe jsem přesvědčen, že bezproblémová realizace díla začíná kvalitní projektovou dokumentací. Její kvalita a obsah bývají často podceňovány, nicméně práce bez ní se pak prodražuje komplikacemi při realizaci. Vlivem toho stoupá četnost činnosti technického dozoru a vynucenými předělávkami hlavně cena díla.

V rámci technického dozoru zajistím nabídky projektantů a pomůžu Vám vybrat nejvhodnější projekční firmu podle stupně projektové dokumentace a rozsahu díla.

Následně kontroluji projekt v průběhu jeho tvorby a s ohledem na ekonomickou stránku projektu sleduji efektivitu i technicky správná řešení.

Postarám se o to, aby Vaše představy byly v projektu zohledněné a návrh byl přesně takový, jaký ho chcete.

ETAPA REALIZACE:

Obstarám pro Vás nabídky stavebních firem (poptávkové řízení), podrobím je kontrole a hodnocení, abych Vám mohl doporučit nejvhodnějšího zhotovitele podle referencí, rozsahu i ceny díla.

Zkontroluji nebo vypracuji smlouvu o dílo se zhotovitelem. Při realizaci díla budu vykonávat technický dozor a kontrolovat kvalitu a rozsah díla, přebírat zakryté konstrukce, dohlížet na soulad s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, popřípadě řešit technické potíže vzniklé v průběhu výstavby.V případě potřeby povedu i jednání se zhotovitelem, nezbytnými institucemi či sousedy.

Součástí technického dozoru může být také kontrola rozsahu hotových prací, výkazů prostavěnosti nebo fakturace.

Na závěr realizace díla zajistím kolaudaci a předání hotového díla  i všech potřebných dokladů, certifikátů, revizí apod.

Cena za stavební dozor je ovlivněna mnoha faktory. Odvíjí se od vzdálenosti místa výkonu práce, trvání činnosti dozoru, kvality a bezproblémovosti zhotovitele, kvality a rozsahu projektové dokumentace nebo rozpočtových nákladů stavby. Celkovou částku ovlivňuje také rozsah sjednané činností a početkontrolních návštěv na stavbě, které od stavebního dozoru stavebník vyžaduje.

PASPORTIZACE STAVEB

Realizuji pasporty staveb, popřípaděpodrobné zaměření stávajících stavů objektů, v digitální nebo tištěné podobě.

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje profil stavby, stručný popis jednotlivých konstrukcí a zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Pasport stavby slouží jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu, energetické optimalizace nebo pro studii nového využití objektu.

Cena pasportu nebo podrobného zaměření se odvíjí od velikosti a členitosti stavby, a od požadavku investora na obsáhlost a podrobnost projektové dokumentace. Nejjednodušší formou je zjednodušený pasport zahrnující pouze podrobnou fotodokumentaci. Naopak nejobsáhlejší je podrobné zaměření objektu se stavebně technickým průzkumem konstrukcí objektu.

Dokumentovat lze i poruchy konstrukcí. Veškeré problémy jsou popsány, zakresleny do výkresů a doloženy snímkem.

PRŮZKUMY STAVEB

Provádím stavebně technické průzkumy, odborná posouzení a diagnostiku poruch budov. Průzkumy lze provést v rozsahu předběžném, podrobném a doplňkovém. Výše uvedené průzkumy jsou podkladem pro kvalitní zpracování rekonstrukcí a modernizací budov, přístaveb, nástaveb nebo pro vyhledání příčin poruch budov v případech, kdy nejsou obvykle známy druhy a skladby konstrukcí. Zjištěné informace o konstrukcích stavby napomáhají ke kvalitnímu a hospodárnému návrhu rekonstrukce, a následně k bezproblémové realizaci stavby bez překvapivých odchylek s rizikem navýšení stavebních prací a ceny realizace.

Druhy prováděných průzkumů:

 • Stavebně technické průzkumy – předběžné, podrobné, doplňkové.
 • Průzkum objektu se zaměřením na vady a poruchy, zjištění jejich příčin a návrhy jejich odstranění.
 • Průzkumy dřevěných konstrukcí, krovů a mykologické průzkumy
 • Průzkumy stavu fasád
 • Průzkumy způsobu založení objektů pomocí kopaných sond.
 • Průzkumy skladeb podlah, stropů, střech, příček, obvodových plášťů, za pomocí kopaných, bouraných nebo vrtaných sond.
 • Stavebně historické průzkumy
 • Statické průzkumy
 • Prohlídky a průzkumy objektů před jejich nákupem.
 • Průzkumy vlhkosti a zasolení zdiva včetně zjištění příčin vlhkosti s návrhem sanačních opatření.
 • Prohlídky objektů bytového fondu s rekapitulací nutných oprav
 • Průzkumy úniku tepla termokamerou

KONTROLY STAVEB, INSPEKCE

Kupujete nemovitost? Zjistím, v jakém stavu skutečně je. Odhalené vady v budoucnu ušetří Vaše starosti a peníze, nebo sníží kupní cenu s případným zohledněním záruk (při koupi novostavby).

Před zakoupením prozkoumám nemovitost a zhodnotím její technický stav, technickou vybavenost, rizika provozu a odhadnu náklady na nutné opravy. U novostaveb zkontroluji kvalitu a soulad díla s projektovou dokumentací a smluvní specifikací.

Zhodnotím technický stav budovy a doporučím opravy či technické úpravy s důrazem na smysluplnost a návratnost investice. V případě potřeby jsem schopen navrhnout stavební úpravy s cílem odstranění vad a nedostatků, nebo navrhnu rozsah nutné údržby objektu

V případě potřeby vytvořím jednoduchou studii možností dalšího nakládání s nemovitostí (možnosti přestavby, změny využití apod.) ve vztahu k technickému stavu a konstrukci budovy,  i ve vztahu k území a závazným předpisům (územní plán, památková ochrana apod.).

VADY A PORUCHY STAVEB, JEJICH DIAGNOSTIKA A MONITORING

Provádím průzkumy vad a poruch staveb, identifikaci jejich příčin, a v případě požadavku následný návrh sanačních opatření. Pomocí měřicích přístrojů mohu provádět dlouhodobý monitoring parametrů vnitřního prostředí.

Vada nebo porucha stavby může být způsobena stářím stavby, zhotovitelem při provádění stavby, chybou v projektové dokumentaci nebo zanedbanou údržbou.

Vady a poruchy definuje norma ISO 13822, technické požadavky na stavební konstrukce stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb.

K diagnostice vad a poruch používán následující přístroje:

Vlhkost konstrukcí budov – Hmotnostní vlhkost v konstrukcích s přihlédnutím ke konkrétnímu materiálu zdiva měřím odporovým měřicím přístrojem GREISINGER,  a termokamerou.

Prostředí v interiéru –  Relativní vlhkost vzduchu v místnostech a měření CO2 provádím měřičem se záznamníkem LUTRON. Tento přístroj je ideální pro monitorování prostředí s nepřetržitým záznamem CO2, okolní teploty a vlhkosti. Přístroj zaznamenaná data spolu s časovou značkou do paměti (SD karta) ve formátu Excel – se snadným zpracováním dat v PC.

Úniky tepla, netěsnosti konstrukcí (vzduchotěsnost) a vlhkost v konstrukcích měřím termokamerou FLIR řady Ex.

Rovinnosti povrchů a výškové uspořádání staveb nebo terénu měřím nivelačním přístrojem nebo vodováhami různých délek.

TERMODIAGNOSTIKA

Nabízím rychlý a bezkontaktní průzkum úniku tepla z budovy. Odhalím v obvodovém plášti místa, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám – jak vlivem tepelných mostů, tak nedostatečnou vzduchotěsností obálky budovy. Termodiagnostika odhalí i místa zasažená zvýšenou vlhkostí materiálu vlivem zatékání, vzlínání zemní vlhkosti nebo poruchami potrubí a instalací. Společně s vlhkostí a tepelnými mosty v obvodových konstrukcích jsou zjištěna i riziková místa z hlediska výskytu plísní.

Termokamerou lze odhalit chybějící izolaci ve střešních konstrukcích, porušenou parotěsnou vrstvu ve střeše a stěnách, nefunkční klimatizaci či chlazení, zanesené potrubí u podlahového topení, netěsnící okna a dveře i jiné závady.

Výsledkem měření může být protokol se snímky vadných míst budovy, jejichž vyhodnocením lze klientovi poradit, jak tyto úniky efektivně řešit. Nebo lze provést pouze termografickou prohlídku budovy za účasti objednatele s konzultací problémových míst přímo na místě. Po vzájemné dohodě jsem připraven vytvořit i návrh technického řešení vedoucího k odstranění stávajících problémů.

Termografické měření se vyplatí:

 • v případě úniku tepla z budovy (za účelem energetických úspor)
 • během stavby domu (kontrola správné realizace domu)
 • před rekonstrukcemi, opravami nebo zateplením fasády či střechy domu (podklad pro návrh rekonstrukce)
 • před opravami tepelných izolací a hydroizolací apod.
 • při podezření výskytu vad a následné reklamace staveb nebo jejich konstrukcí v záruční době

CENA MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

Rodinný dům za sníženou cenu 800 Kč:

 • kontrolní prohlídka domu v rozsahu dle potřeby objednatele
 • provedení termosnímků
 • vyhodnocení termovizního měření na místě
 • ústní informace o možných tepelných ztrátách, tepelných mostech a únicích tepla
 • vlastní termovizní snímkování omezeno na max. 60 min

Rodinný dům za cenu 3000 Kč:

 • podrobná kontrolní prohlídka
 • provedení termosnímků
 • vyhodnocení termovizního měření na místě a v protokolu
 • písemná informace o možných tepelných ztrátách, tepelných mostech a únicích tepla v protokolu, uložení protokolu na CD
 • vlastní termovizní snímkování omezeno na max. 60 min

Bytový dům:

 • cena bude stanovena individuálně za sjednanou činnost, v návaznosti na velikost a členitost objektu, počet termosnímků a rozsah protokolu

Fotovoltaické panely:

 • cena bude stanovena individuální cena dle velikosti a přístupnosti/možnosti přístupu k panelům

Další činnost:

 • hodinová sazba termovizní měření 800 Kč za každou započatou hodinu
 • vytištění 2 termosnímků mimo protokol na 1xA4 75 Kč
 • zpracování a uložení termosnímků na USB flash disk, nebo CD 100 Kč
 • dopravné činí 8,50 Kč/km počítáno ze Žamberka na místo měření a zpět.(po Žamberku zdarma)
 • poštovné a balné 100 Kč

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.